Imatge UAB
DRET > CONVENIS COL·LECTIUS

Com localitzar convenis col·lectius per àmbit territorial
Recursos a Internet - Registres oficials

 


Com localitzar convenis col·lectius per àmbit territorial
 

Àmbit estatal - Àmbit autonòmic - Àmbit provincial


Àmbit estatal

Icona web Portal legislativo del BOE (http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/otras_disposiciones.php).  Dóna accés a convenis col·lectius publicats a la secció III del BOE (des de 1995) 

Icona revista Icona microforma  Boletín oficial del Estado: gaceta de Madrid
Els convenis de sector surten publicats a la "Sección I: Disposiciones Generales", sota el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales i a la "Sección III: Otras disposiciones" es troben els convenis d'empresa sota el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El BOE publica índexs mensuals. A l'índex analític de Disposiciones Generales cita els convenis sota l'encapçalament: "convenios colectivos sindicales". Dins de "Índice cronológico por Departamentos", cal buscar l'apartat del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales on queden citats sota l'epígraf "Convenios colectivos de trabajo".

Icona web Aranzadi Bibliotecas 
Accés a través d'Aranzadi: conté la base de dades Convenios Colectivos, que inclou convenis sectorials d'àmbit nacional publicats al BOE, d'àmbit provincial o autonòmic publicats als butlletins oficials de les comunitats autònomes i provincials. Les opcions de cerca són diverses: per sectors/empreses, rang, butlletí, àmbit, etc.

Icona webConvenios colectivos de ámbito nacional. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  (http://explotacion.mtin.es/wregcon), text complet d'alguns convenis, actes, laudes, etc.

Icona web CIDO, Cercador d'Informació de Diaris Oficials (http://www.diba.cat/cido/)
Inclou un buscador de convenis col·lectius publicats al DOGC i al BOE. Informació de convenis sectorials, d'empresa i del sector públic i d'altres organismes

Icona cd Convenios colectivos laborales de empresa Lex Nova base de dades de convenis d'empresa

Icona web v-Lex Global Conté els convenis col·lectius de sector i d’Administracions Públiques de l’Estat publicats al BOE. La recerca dels convenis col·lectius d'àmbit estatal pot fer-se de la següent manera: en el camp Texto libre introduir CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO seguit d'alguna paraula siginificativa d'allò que estem buscant, per ex. el nom de l'empresa, si busquem un conveni d'una empresa.

Icona web Tirant on line Conté els convenis col·lectius publicats al BOE. La base de dades permet diferents maneres de cercar, però una de les més efectives per buscar els convenis col·lectius (d'àmbit estatal i també els autonòmics) és per la "Búsqueda avanzada", i després "Texto legal". Quan apareix la pantalla de cerca, introduïm "CONVENIOS COLECTIVOS TRABAJO" en el camp "Que contenga la expresión" i marquem la casella de "Proximidad".

Icona web La Ley Digital Conté els convenis col·lectius publicats al BOE.

Icona web Base de dades de convenis col·lectius del portal Derecho.com, es pot buscar per sectors, empreses i convenis col·lectius d'òrgans institucionals.

Icona web Repertorio cronológico de legislación
Recull convenis col.lectius de sector i d’Administració Pública i referencia als índexs els convenis col.lectius d'empresa. Índexs mensuals de matèries, cronològic i de disposicions derogades. Volums anuals acumulatius amb els índexs corresponents al període. A l’índex alfabètic de matèries es troben recollits sota l’epígraf CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO, dins del qual hi ha l'apartat "Otras disposiciones", on es referencien els convenis col.lectius d'empresa. Cal tenir en compte que el Repertorio cronológico de legislación no inclou el text dels convenis d'empresa, donat que aquests surten publicats a la "Sección III" del BOE i aquesta secció no queda inclosa al Repertorio cronológico de legislación; és a dir que per aconseguir el text complet d'aquests convenis caldrà consultar el BOE.

Icona revistaActualidad laboral legislación. Convenios colectivos
Agrupa les referències dels convenis col·lectius en tres blocs: àmbit estatal, comunitats autònomes i provincial. Dins de cadascun barreja els convenis de sector amb els d'empresa. Inclou el text complet dels convenis col.lectius de sector d'àmbit estatal, però en el cas dels convenis d'empresa i d'Administració Pública d'àmbit estatal només remet al BOE. Per als convenis d'àmbit autonòmic i provincial remet als diaris oficials de les comunitats autònomes o als butlletins de província.


Àmbit autonòmic

Catalunya - Altres comunitats autònomes


Catalunya

Icona web Aranzadi Bibliotecas 
Accés a través d'Aranzadi: conté la base de dades Convenios Colectivos, que inclou convenis sectorials d'àmbit nacional publicats al BOE, d'àmbit provincial o autonòmic publicats als butlletins oficials de les comunitats autònomes i provincials. Les opcions de cerca són diverses: per sectors/empreses, rang, butlletí, àmbit, etc.

Icona web Tirant on line Conté els convenis col·lectius publicats al BOE. La base de dades permet diferents maneres de cercar, però una de les més efectives per buscar els convenis col·lectius (d'àmbit estatal i també els autonòmics) és per la "Búsqueda avanzada", i després "Texto legal". Quan apareix la pantalla de cerca, introduïm "CONVENIOS COLECTIVOS TRABAJO" en el camp "Que contenga la expresión" i marquem la casella de "Proximidad".

Icona web Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya http://dogc.gencat.cat/ca/)

Icona web Cercador de convenis del Departament d’Empresa i Ocupació, de la Generalitat de Catalunya. Permet consultar els convenis, acords i pactes assolits en procediments de negociació col·lectiva, vigents (convenis vigents i prorrogats) o no (tots); publicats en el DOGC, el BOP o el BOE, amb incidència a Catalunya. Es pot accedir al text complet dels convenis col·lectius i les seves revisions, modificacions, correccions i aclariments.

Icona revistaDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya
zº Inclou els convenis de sector i d'empresa d'àmbit autonòmic català i d'àmbit provincial dins de Catalunya. El DOGC publica índexs trimestrals on queden recullides les referències dels convenis col·lectius. A l'"Índex d'organismes i departaments del govern" cal buscar sota l'apartat del Departament de Treball, on les disposicions legals segueixen un ordenament cronològic i on trobarem els convenis col·lectius, els quals tenen rang de Resolució, barrejats amb altres tipus de disposicions. A l'índex temàtic es troben sota l'epígraf de "Convenis col.lectius de treball" i per ordre cronològic.

Icona revistaIcona cd Col·lecció legislativa de Catalunya
Recull convenis col·lectius de treball publicats al DOGC. A l’índex temàtic els convenis cal buscar-los sota l’encapçalament Treball (Convenis laborals); a l’índex cronològic es troben segons la data d’aprovació, amb la forma RESOLUCIÓ - Treball (Convenis laborals)

Icona cd Cd-rom jurídic de Catalunya  
Conté els convenis col.lectius d'aplicació a Catalunya, tant els d'àmbit estatal com els d'àmbit provincial. Aquesta base de dades conté tres apartats: legislació, jurisprudència i convenis col·lectius. Els convenis col·lectius es poden buscar per cinc camps: "Sector/empresa", "Títol", "Data", "Data de Publicació" i "Referència". Tots cinc camps tenen índex. 

Icona cd Convenios colectivos laborales de empresa Lex Nova Base de dades de convenis d'empresa

 


Altres comunitats autònomes

Icona web Aranzadi Bibliotecas 
Accés a través d'Aranzadi: conté la base de dades Convenios Colectivos, que inclou convenis sectorials d'àmbit nacional publicats al BOE, d'àmbit provincial o autonòmic publicats als butlletins oficials de les comunitats autònomes i provincials. Les opcions de cerca són diverses: per sectors/empreses, rang, butlletí, àmbit, etc.

Icona web Tirant on line Conté els convenis col·lectius publicats al BOE. La base de dades permet diferents maneres de cercar, però una de les més efectives per buscar els convenis col·lectius (d'àmbit estatal i també els autonòmics) és per la "Búsqueda avanzada", i després "Texto legal". Quan apareix la pantalla de cerca, introduïm "CONVENIOS COLECTIVOS TRABAJO" en el camp "Que contenga la expresión" i marquem la casella de "Proximidad".

Icona revista Legislación de las comunidades autónomas
Continuació de: Repertorio de legislación de las comunidades autónomas
Recull de forma selectiva el text dels convenis col·lectius d’àmbit autonòmic sectorials i d’Administració Pública, i referencia, també selectivament, convenis d’empresa. Índexs anuals per a cada comunitat autònoma: de matèries, cronològic de disposicions i de la numeració oficial de les disposicions. Els convenis col.lectius poden trobar-se a l’índex cronològic per la data d’aprovació de la resolució (però no indica de cap manera que es tracta d’un conveni), a l’índex alfabètic de matèries es recullen sota l’encapçalament CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO, primer els de sector i, tot seguit, sota l'epígraf Otras disposiciones els d'empresa.

Icona revista Actualidad laboral legislación. Convenios colectivos
Agrupa les referències dels convenis col·lectius en tres blocs: àmbit estatal, comunitats autònomes i provincial. Dins de cadascun barreja els convenis de sector amb els d'empresa. Inclou el text complet dels convenis col·lectius de sector d'àmbit estatal, però en el cas dels convenis d'empresa i d'Administració Pública d'àmbit estatal només remet al BOE. Per als convenis d'àmbit autonòmic i provincial remet als diaris oficials de les comunitats autònomes o als butlletins de província

Icona cd Convenios colectivos laborales de empresa Lex Nova Base de dades de convenis d'empresa

 


Àmbit provincial

Icona web Aranzadi Bibliotecas 
Accés a través d'Aranzadi: conté la base de dades Convenios Colectivos, que inclou convenis sectorials d'àmbit nacional publicats al BOE, d'àmbit provincial o autonòmic publicats als butlletins oficials de les comunitats autònomes i provincials. Les opcions de cerca són diverses: per sectors/empreses, rang, butlletí, àmbit, etc.

Icona web Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (http://bop.diba.es)  
Pels convenis col·lectius a Barcelona. Des de 1996 el BOPB no recull els convenis col·lectius, que passen a ser publicats directament al DOGC, excepte en aquells casos en que sigui obligat publicar el conveni a dos diaris oficials. L'edició en paper deixa de publicar-se a finals del 2002 i des del començament de 2003 només es pot consultar en versió electrònica

Icona webCIDO, Cercador d'Informació de Diaris Oficials (http://www.diba.cat/cido/)
Inclou un buscador de convenis col·lectius publicats al DOGC i al BOE. Informació de convenis sectorials, d'empresa i del sector públic i d'altres organismes

Icona web Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Icona revistaDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Per als convenis col·lectius a les quatre províncies catalanes

Icona revistaIcona cd Col·lecció legislativa de Catalunya
Per als convenis col·lectius a les quatre províncies catalanes

Icona cd Cd-rom jurídic de Catalunya
Conté els convenis col.lectius d'aplicació a Catalunya, tant els d'àmbit estatal com els d'àmbit provincial. Aquesta base de dades conté tres apartats: legislació, jurisprudència i convenis col·lectius. Els convenis col·lectius es poden buscar per cinc camps: "Sector/empresa", "Títol", "Data", "Data de Publicació" i "Referència". Tots cinc camps tenen índex. 

Icona cd Convenios colectivos laborales de empresa Lex Nova base de dades de convenis d'empresa


Recursos a Internet sobre convenis col·lectius

El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/) té un apartat dedicat a la negociació col·lectiva i altres qüestions sobre relacions laborals.

A escala europea, podeu consultar EIROnline (http://www.eurofound.europa.eu/eiro/), conté informació sobre esdeveniments i afers relacionats amb les relacions laborals a Europa.

El Diccionari de la negociació col·lectiva (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/5/) del Termcat recull la definició de més de 700 termes en català sobre relacions i condicions laborals, convenis col·lectius i gestió de recursos humans, i n'ofereix l'equivalència en castellà, anglès i francès.


Registres oficials on es poden trobar convenis col·lectius

Els convenis col·lectius estatutaris estatals quedan dipositats a:

Dirección General de Trabajo. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
C. Pio Baroja, 6
28009 MADRID
Tel. 91 363 18 01/2
Fax 91 363 20 38

Els convenis col·lectius estatutaris de Catalunya queden dipositats a:

Departament de Treball. Generalitat de Catalunya
C. Sepúlveda, 148-150
08011 BARCELONA
Tel. 93 228 57 57

Els convenis col·lectius provincials de Catalunya queden dipositats a:

Departament de Treball. Secretaria General de Treball.
Serveis Territorials de Treball a Barcelona.
Albareda, 2-4
08004 BARCELONA
Tel. 936 220 400
Fax 936 220 401

Departament de Treball. Secretaria General de Treball.
Serveis Territorials de Treball a Girona.
Plaça Pompeu Fabra 1
17002 GIRONA
Tel. 972 975 000

Departament de Treball. Secretaria General de Treball.
Serveis Territorials de Treball a Lleida. Secció de Relacions Col·lectives i Sancions
General Brito, 3
25007 LLEIDA
Tel. 973 230 080
Fax 973 233 623

Departament de Treball. Secretaria General de Treball.
Serveis Territorials de Treball a Tarragona.
Joan Baptista Plana, 29-31
43005 TARRAGONA
Tel. 977 233 614; 977 233 631
Fax 977 243 374

Departament de Treball. Secretaria General de Treball.
Serveis Territorials de Treball a les Terres de l'Ebre.
C. de la Rosa, 9
43500 TORTOSA
Tel. 977 448 101
Fax 977 441 943

 

Pàgina preparada per la Biblioteca de Ciències Socials
Darrera actualització: 1 de setembre 2016. Podeu fer comentaris